Categorieën
https://www.haparko.nl/algemene-voorwaarden
Zoeken

Algemene verkoop – en leveringsvoorwaarden van:

(Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder No.230 32 748).

Haparko Cosmetics VOF gevestigd te Hendrik Ido Ambacht.

Artikel 1. Algemeen.

In deze voorwaarden wordt Haparko Cosmetics VOF aangeduid als leverancier en haar afnemer als koper.

Artikel 2. Algemene leveringsvoorwaarden.

Deze voorwaarden zullen tot de inhoud van elke gesloten overeenkomst of levering behoren en daarvan deel uitmaken. Afwijkingen gelden slechts, indien leverancier en koper deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Aanbiedingen.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Aanbiedingen en of toezeggingen gedaan door medewerkers van leverancier zijn van kracht na schriftelijke bevestiging en ondertekend door de directie.

Artikel 4. Prijzen

Opgegeven prijzen vervallen met het verschijnen van de nieuwe prijslijst(en). Leverancier is in geval van naleveringen steeds gerechtigd de prijzen te berekenen die gelden op de dag van aflevering. Prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW.

Artikel 5. Leveringstermijn.

Leveringstermijnen zijn steeds bij benadering. Een overschrijding van een termijn geeft de koper niet het recht op een vergoeding of annulering van de opdracht.

Artkel 6. Levering.

Leverancier is bevoegd om bij orders voor levering van goederen met een totale waarde exclusief BTW van minder dan in haar prijslijst aan te geven bedrag, alsook indien door koper een speciale wijze van verzending wordt gewenst, de kosten van verpakkingsmateriaal, administratie en verzendkosten aan koper te berekenen. Alle goederen reizen voor risico van koper.

Artikel 7. Reclames.

Reclames dienen onder opgave van factuurnummer en datum binnen acht dagen na verzending van de goederen de leverancier te bereiken. Reclames kunnen geen invloed uitoefenen op afdoening en betaling van de betreffende factuur of reeds eerder gedane leveringen.

Artikel 8. Retourzendingen.

De koper heeft niet het recht de goederen retour te zenden, tenzij leverancier hiermee akkoord is gegaan en onder de door leverancier te bepalen voorwaarden die schriftelijk bevestigd dienen te zijn.

Artikel 9.  Betaling bij bedrijven onderling – rente en kosten.

  • De leverancier  heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de koper te verlangen.
  • Betaling moet binnen een vervaltermijn van 20 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de koper niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
  • Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de koper aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
  • Indien na aanmaning door de leverancier betaling alsnog uitblijft, heeft de gebruiker bovendien het recht aan de koper buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.
  • Bij uitblijven van volledige betaling door de koper, heeft de leverancier het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de koper alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft de leverancier eveneens indien hij al voordat de koper in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
  • Door de koper gedane betalingen worden door de gebruiker eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de koper bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
  • De koper mag de vorderingen van de leverancier niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op de leverancier heeft. Dit geldt eveneens indien de koper (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 10. Bevoegde rechter.

Op alle transacties zal het Nederlands recht van toepassing zijn. Alle geschillen zullen in eerste aanleg door de bevoegde rechter in het arrondissement Dordrecht ter behandeling worden ingebracht.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud.

De geleverde goederen blijven tot volledige betaling heeft plaatsgevonden eigendom van leverancier.
Beslaglegging van derden op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dient de koper onmiddellijk schriftelijk te melden.

Artikel 12. Merknamen en Logo’s.

Onze merknamen en logo’s waarin onze producten zijn ondergebracht, mogen alleen met onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt.

Artikel 13. Internet verkopen.

De verkoop via elektronische media met onze producten is principieel niet toegestaan.
Voor uitzonderingen is onze voorafgaande schriftelijke toestemming benodigd.